Công trình: Thay vải CLB Bida LUXURY

Số lượng: 2 3C, 2 Lỗ, 6 Libre

Địa chỉ: 537/6 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Thủ Đức

Mời đánh giá
Chia sẻ