Lắp ráp bàn bida tại Củ Chi

Công trình: 4 bàn libre

Mẫu bàn: Hollywood

Mời đánh giá