Địa chỉ: CLB BIDA OX CLUB (Quốc lộ 13, Thị Trân Lộc Ninh, Bình Phước)
Hạng mục:
– Lắp đặt 11 bàn bida libre
– Lắp đặt 2 bàn bida lỗ
– Lắp đặt 1 bàn bida 3 băng
Mời đánh giá
Chia sẻ